Blog Archive

Sunday, February 6, 2011

Group show of Lithuanian American Artists in Gallery ARKA, Vilnius, Lithuania May 2011


menas
Dailininkė Loreta Petraitis prie savo darbų.

JAV lietuviai dailininkai ruošiasi parodai Lietuvoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Tie meno mylėtojai, kurie lanko parodas, turbūt pastebėjo, kad Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre seniai buvo parodos atidarymas. Tai nutiko todėl, kad dailininkas iš Lietuvos, kurio parodos atidarymas turėjo vykti sausio pradžioje, dėl finansinių sunkumų negalėjo atvykti. Tad dar neskelbtą parodą reikėjo atšaukti. Tačiau žiūrovams norime pasakyti, kad darbas galerijoje vyksta. Šiuo metu galerija ruošiasi JAV lietuvių dailininkų darbų parodai Lietuvoje, ,,Arkos” galerijoje, kurios atidarymas numatytas gegužė 31 d. 5 val. p. p. Parodoje dalyvaus: Nora Aušrienė (keramika), Regina Palaitis-Benson (tekstilė), Nomeda Grumada (skulptūra) Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė (tapyba), Sonata Kazimieraitienė (keramika), Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr (grafika), Algimantas Kezys (fotografija), Rolandas Kiaulevičius (tapyba), Danguolė Stončiūtė-Kuolienė (grafika), Renata Palubinskas (tapyba), Alvydas Pakarklis (keramika), Loreta Petraitis (tapyba), Audrius Plioplys (konceptualusis menas) ir Irena Šaparnienė (batika).

Šios parodos sumanymas kilo kai 2010 m. gegužės mėn. ,,Arkos” galerija atvežė į Čikagą parodą ,,Lietuviškas sezonas”, kurioje buvo pristatyti 30 žinomų lietuvių menininkų tapybos, grafikos, skulptūros, instaliacijos bei akvarelės darbai. Parodoje atsispindėjo dabartinėje lietuvių dailėje vyraujantis idėjų ir raiškos priemonių pliuralizmas, platus modernizmo tendencijų spektras.

,,Galima būtų pagalvoti apie panašią JAV lietuvių dailininkų parodą mūsų galerijoje”, – tąsyk prasitarė ,,Arkos” galerijos direktorė Dovilė Tomkutė. Mintis patiko, pasikalbėjome su dailininkais ir, gavus jų sutikimą, nutarta tokiai parodai ruoštis. Vienintelė ,,Arkos” galerijos sąlyga buvo – vežamų į Lietuvą dailininkų parodos turėjo būti vykusios Čiurlionio galerijoje.

Parodoje pakvietėme dalyvauti įvairių kartų ir įvairių stilių menininkus. Norime parodyti, kad ir seniau, ir dabar atvažiavę lietuviai menininkai nepasimetė užsienietiškoje jūroje, kad jie kuria, dalyvauja parodose ne tik Čiurlionio, bet ir amerikietiškose galerijose, kiekvienas jų turi savitą braižą. Gaila, kad ne visi kviesti menininkai gali dalyvauti parodoje (finansiniai sunkumai užgulė ne tik Lietuvos, bet ir JAV lietuvių dailininkų pečius).

Seniau JAV gyvenantiems meno mylėtojams nereikia pristatyti tokių menininkų kaip Regina Palaitis-Benson (jos darbus žiūrovai galėjo matyti San Diego, Los Angeles, Houston, Chicago, Pittsburgh, Australijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ruoštose parodose. Ji apdovanota ,,Quilt National Award of Excellence – 2007”), Algimanto Kezio (kas nežino šio fotografo, o jo parodoms išvardyti reikėtų ne vieno puslapio), Danguolės Šeputaitės-Jurgutienės (rodžiusios savo darbus garsiajame ,,Detroit Institute of Art”, pelniusios ne vieną apdovanojimą), Danguolės Stončiūtės-Kuolienės (2008 m. – Čikagos Čiurlionio galerijos 50 metų jubiliejinės parodos trečios premijos laureatės. Tais pačiais metais jai paskirta ,,Artist in Residence” South Shore Art Center, Cohasset MA, premija. Ji – viena iš kūrybinės stovyklos ,,Meno8Dienos” Neringoje, Vermont, organizatorių, daugybės parodų dalyvė), Audriaus Plioplio (savo darbuose užfiksuojančio mintį ir įtraukiančio žiūrovą į intelektualinį pokalbį). Visi minėti autoriai – jau daugelį metų gyvenantys ir kuriantys JAV.

Kita grupė dailininkų – ne taip seniai atvykę į JAV, tačiau išsaugoję savyje menininką ir šiame Atlanto krante. Smagu, kad savo darbus Lietuvoje sutiko parodyti daugelio parodų Čikagoje organizatorė, keramikė Nora Aušrienė. Į Lietuvą savo darbus siunčia Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos nugalėtojai Irena Šaparnienė (jos jau 20 metų kuriami batikos ant šilko darbai gerai žinomi meno mylėtojams. Kovo mėnesį Čikagoje, Jackson Junge Gallery, 1389 N. Milwaukee Ave., atidaroma asmeninė Irenos paroda), Alvydas Pakarklis, Panevėžio stiklo fabrike įkūręs aukštos temperatūros degimo keramikos bazę, kurioje ir šiomis dienomis vyksta keramikos seminarai, ir Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos trečios premijos laimėtoja Renata Palubinskas. Renata – ,,Ann Nathan” galerijos Čikagoje ,,veidas” – ne tik įdomi tapytoja, suruošusi ne vieną puikią parodą. Ji ir knygų iliustratorė, prieš keletą metų išleidusi knygelę vaikams ,,Šuniuko kova prieš terorizmą”. (Skaitytojams priminsime, kad Čiurlionio galerijos 50-mečio premijų mecenatė buvo dailininkė Magdalena Stankūnienė).

Parodoje ,,Arkoje” dalyvaus ir 2006 m. JAV LB Kultūros tarybos Meno premijos laimėtoja N. Grumada, turinti ne vieną amerikietišką apdovanojimą (2000 m. – pirmas apdovanojimas Evanston Lakeshore meno festivalyje, 2001 m. – Patron premija Wilmette meno festivalyje, 2002 m. ir 2003 m. meno mugių Buffalo Grove ir Evanston apdovanojimai. 2004 m. jai buvo įteikta Čikagos kultūros departamento meno premija). Nomeda – Čikagos dailininkų koalicijos ir Greenleaf meno centro narė.

Besidomintys menu amerikietiškoje spaudoje tikriausiai ne kartą skaitė apie per 20 projektų (Green Hills viešojoje bibliotekoje, Palos Hills, IL; CTA metro stotyje, Evanston, IL; Colin Powell vardo vidurinė mokykloje, Matteson, IL ir t. t.) sukūrusią keramikę S. Kazimieraitienę.

Tikimės, kad Lietuvos žiūrovui bus įdomus ir dailininkas Rolandas Kiaulevičius, teigiantis, kad ,,menininkui tautybė neturi reikšmės, darant karjerą JAV” ir pripažįstantis, kad konkurencija mene – labai didelė. Tačiau tai nesutrukdė tapytojui išleisti savo iliustruotą knygą ,,Zoolidays”, suruošti ne vieną parodą, tapti Eastern Connecticut State University ir New Haven University dėstytoju, dalyvauti įvairiausiuose projektuose.

Daug metų su oda dirbusi ir daugybėje parodų dalyvavusi dailininkė A. Marcinkevičiūtė-Kerr neseniai nutarė save išbandyti grafikos srityje. Tuos jos bandymus galėjo įvertinti Čiurlionio galerijos lankytojai, o dabar ji ruošiasi juos parodyti ir Lietuvos žiūrovui.

Žinoma, JAV yra gausybė lietuvių dailininkų, kurie žinomi savo darbais. Grupė ,,Arkoje” dalyvausiančių autorių – tai dailininkai lietuviai, rodę savo darbus Čiurlionio galerijoje pastaraisiais metais. Galerijos vadovybė džiaugiasi, kad dailininkai lietuviai savo parodas rengia ne tik amerikietiškose galerijose, bet su malonumu dalyvauja ir parodose lietuviškoje galerijoje. Ar ne puiku, kad, nepaisant jokių ,,audrų”, Čiurlionio galerija gyvuoja per 50 metų, kad tęsiamos pirmtakų pradėtos tradicijos?

Įdomu tai, kad paroda bus rodoma ne tik ,,Arkos” galerijoje. Ją ketinama vežti į Marijampolę bei Kėdainius.

JAV lietuvių dailininkų paroda ,,Arkos” galerijoje bus puiki proga parodyti, kad kūrybingas žmogus, kokiame pasaulio krašte jis begyventų, tęsia kūrybinį darbą, randa nišą savo kūrybai. Džiaugiamės, kad mūsų dailininkai, nesvarbu, kada ir kokiomis sąlygomis jie atsidūrė svečioje šalyje, neišbarstė savęs.

Organizatoriai nuoširdžiai tiki, kad paroda ,,Arkos” galerijoje sudomis Lietuvos meno mylėtojus, leis labiau susipažinti su šiuolaikiniais menininkais, dirbančiais JAV ir atvers naujas galimybes plėtoti bendrakultūrinį dialogą tarp mūsų šalių.

Čiurlionio galerija nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisideda ruošiant šį projektą – asmeniškai D. Šeputaitei-Jurgutienei, skyrusiai lėšų būsimos parodos katalogo išleidimui, JAV LB Kultūros tarybai, parėmusiai būsimą parodą finansiškai, ,,Arkos” direktorei D. Tomkutei ir visiems šios galerijos darbuotojams, kurių laukia didelis darbas ruošiant parodą, LR užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, sutikusiams padėti pervežti darbus iš vienos galerijos į kitą Lietuvoje, Vidai Mažrimienei, leisiančiai katalogą ir visiems kitiems, geranoriškai prisidedantiems prie šios parodos rengimo.

menas

Alvydas Pakarklis ruošiasi parodai Lietuvoje.

menas
Sonatos Kazimieraitienės sukurtas sienos pano Green Hills viešajai bibliotekai, Palos Hills, IL.
Nuotraukos iš asmeninių menininkų albumųSunday, January 30, 2011

The 6th grade students and art club members had a special guest in class the last week of school before the winter break. Ceramic Muralist Sonata Kazimieraitiene gave a lecture on public art and it’s place in our culture, as well as a workshop on creating with plastic clay in classes. The two PowerPoint presentations: “Public Art in Chicago” & “Sonata’s Public Art”are available by clicking the links here or on the resources page above. Students will be using the skills learned in the workshop to start creating a ceramic mural that will be placed outside the Main Office at Springman. Thanks to the PTA for their support in bringing Mrs. Kazimieraitiene to the art room as well as in helping to prepare the clay.

Comments are closed.

Home

Classifieds

News
Police reports
Obituaries
Kosey Corner
People
Opinion
Sports

Calendar

About us

Feedback

Subscription
Email Updates

Community Guide

Special Sections
Coupons


Search


Advanced Search


home : news : newsJanuary 30, 2011

6/1/2010 10:00:00 PM Email this articlePrint this article
Handiwork: Hollywood School kindergartners Ben Gersch (left) and Owen Burnett (center) look for the pieces they made which were incorporated into the rain garden sculpture. The artwork was unveiled Friday morning.
BOB UPHUES/Staff
Sonata Kazimieraitiene
Hollywood School kids' art turned into sculpture
Rain garden gets finishing, artful touch

By BOB UPHUES
Editor

The rain garden planted two years ago by the school children on the south side of Hollywood School in Brookfield looked fine all by itself. Now it looks even better.

On Friday morning, outgoing PTA President Kierith Kurth and artist Sonata Kazimieraitiene unveiled a new free-standing sculpture in the midst of the garden. A year in the planning and more than a month in the execution, the brightly colored, geometric mosaic totem pole incorporates the work of every student in the school.

The students gathered in the school gym to count down the event and watched it on a screen set up on the stage via a camera connected to a laptop computer outside. Afterward, the kids came out class by class to get a closer look. Kids crowded around the artwork and picked out their own contributions.

Second-grader Jake Stewart found the flower he had made on the base of the sculpture, which included ceramic bees, frogs, salamanders, spiders, leaves and butterflies all made and painted by students.

"The art teacher said to use two colors, but I accidentally did three," said Jake, who nonetheless got the OK for his design by his teacher. "So I did a combo of colors. I did different designs, swirling and circle designs.

"It's really cool."

The sculpture is the result of the school's artist-in-residence program, which has over the years produced art that can be found elsewhere in the school. Previously such projects were funded through grants from the Illinois Arts Council.

But with grants for artist-in-residence programs cut by the state, a Hollywood PTA fundraiser brought in $4,000 and District 96 kicked in another $2,000 to the cause. The rest of the money - $6,000 - came from the Bette Immel Kayse Memorial Fund.

Kayse, a longtime neighborhood resident who was a past PTA president at Hollywood School, was Kurth's next door neighbor. When Kayse died in 2007 the family established a fund in her memory, one to be used for cultural arts projects at Hollywood School. It was a Kayse donation that funded the rain garden project in 2008.

Kurth found Kazimieraitiene after attending an Illinois Arts Council showcase event in 2009. Looking through a catalog of artists, she found one who looked like a perfect fit - better yet, she lived in Brookfield.

Kazimieraitiene moved to the village about four years ago, after coming to the U.S. from her native Lithuania a decade ago. She had come to the U.S. to get her MBA, but ended up meeting ceramic artist Corinne Peterson, who was doing an artist-in-residence project at her daughter's school in Palos Hills.

She ended up taking classes with Peterson and became her assistant on several projects at schools and parks in the Chicago area. In all, Kazimieraitiene said, she's been involved in 20 such public art projects.

"From the first time I met Kierith, I knew it was going to work," Kazimieraitiene said of the Hollywood project.

Kids first drew their designs in art class. Then, during a five-week period, Kazimieraitiene met with students in small groups in the school gym, where they molded their small, approximately two- to four-inch designs in clay and painted them.

"When the kids did their drawings in art class, we asked them to draw what they thought about when they thought about the rain garden," Kurth said. "Most of the specific shapes and elements came from the kids."

Kazimieraitiene was responsible for firing the clay and incorporating them into the seven-foot tall sculpture, which resembles a totem pole that doubles as a bird bath.

Kids in the lower grades designed simple flowers. Third-, fourth- and fifth-graders could pick what they wanted to design.

"They had options," Kazimieraitiene said. "That's what they really loved about it."


ARTS

Pillars, Lighting or a Sign For 125th Legacy Gift?

Which option the Village goes with may depend on the amount of funding that villagers contribute.

Last fall, the Western Springs legacy committee, which is part of the steering committee for the Village's upcoming quasquicentennial celebrations, began to consider the idea of something permanent as a legacy gift.

“Traditionally during an anniversary celebration such as 100th, 125th, 175th... a legacy gift is presented to a community to commemorate it, and we reached out to the community saying that we'd like to hear suggestions,” said Lucy Carter Smith, Village Management Analyst.

“The legacy committee was charged with investigating and seeing numbers that would go along with it and how difficult these gifts would be to not only purchase, but to implement... So now we have three opportunities coming out of that work."

One idea for a public art installation came from Wayne Bush of Western Springs.

“I had an idea to do something along the train tracks that would represent our community, add some interest, create a beacon to all the visitors," explained Bush. "We came up with the idea of doing four pillars that would be called 'Pillars of the Community.

"One would represent the schools and education, one would represent the churches or our faith, the third one would represent the commerce or businesses of the community... and the fourth one would represent the arts and recreation."

The concept showed them being about nine feet tall and about 30 inches in diameter. Bush's vision included pillars covered with glazed tiles, designed by children and youth of the community. A professional artist would interpret the children's drawings and transfer it onto fire-glazed tiles.

Bush, whose background is in interior and architectural design, has been involved in community mosaic art projects in Chicagoland with artist Sonata Kazimieraitiene of Lill Street Arts Center in Chicago. His wife suggested that something of a similar nature may be appropriate to mark the 125thbirthday of Western Springs.

The second plan would call for the construction of benches and lighting set within Tower Green. A third concept includes a permanent sign structure that would carry a temporary banner to replace the unstable signage often used along Hillgrove Avenue near the Tower.

“The Village has been planning upgrade to the lighting that was over there, so [the second plan] would be in conjunction with that," said Smith. "[With the plan,] the Tower Green becomes more useful [for events] without us having to tote lights from the fire department."

Which option eventually ends up being chosen may depend largely on fundraising, including how much members of the Western Springs community will be willing to contribute.

“The Village has set aside a modest budget to honor the importance of 125 years of incorporation, but we want the legacy budget to come from the community's participation," wrote Village-committee liaison from the Village board, Janet Dahl, in an e-mail.

"Our residents have many charities that they support, and we have no way of estimating how we will be supported until we do our mailings. Rather than set a goal that could be too aggressive, we will let the participation that follows our solicitation determine the scope of the celebration and the gift."

Smith explained that the first priority right now is the success and safety of the birthday celebration on January 30th.. However, fund raising letters are being drafted for the legacy gift. When the effects of those fund raising efforts start to reveal themselves, probably in the middle of next year, the committee will reach out to residents to gain more “empirical evidence” as for what they would like to use the funds.

“We will do that through an online survey, we'll have some hard copies available as well. But we want to make sure we have an accurate pulse of the community as to what the majority of the community members desire,” said Smith.

(Works by Sonata Kazimieraitiene and Wayne Bush can be viewed at the Green Hills Public Library in Palos Hills, IL, the Eisenhower Public Library, in Harwood Heights, IL, and Ridgewood High School in Norridge, IL.)

Which option sounds best to you? Tell us in the comments.

COMMENTS (4)

I can see about getting a Darksky approved lighting fixture for the site. I have been working with the IDA on projects to reduce light pollution and wasted energy on projects in Chicago. I have also seen a nice Solar PV charging station that can be used to charge batteries for electric cars and bikes for commuters that can back feed the grid to help pay for the street lighting too.
Joe Glynn of Glynn Electric, Western Springs

More people need to know about this and see what the pillars are going to look like. When will the survey be live? No one I have talk to knows about this yet.

Comment_arrow_patch
Patch_comments_icon

We'll stay on top of it and find out!

A presentation board will be available in or near the art room at McClure Junior High School on sunday, January 30, between 1:00 and 5:00 at the Birthday Celebration. Please come and draw a picture or write about "Your favorite things about Western Springs". A cookie for your thoughts to the first 100 artists / authors.

LEAVE A COMMENT